Marrow Oy - yleiset sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja käytetään Marrow Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu.

Tarjous

Marrow Oy:n tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjouksen liittyvät suunnitelmat, kuvat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat Marrow Oy:n omaisuutta.

Tilaus

Asiakkaan tilaus tulee Marrow Oy:lle sitovaksi, kun Marrow Oy on vahvistanut sen asiakkaalle.

Valmistukseen liittyvät ehdot

Marrow Oy ei vastaa asiakkaan toimittamista aineistojen tekijäinoikeuksista. Asiakkaan toimittamista aineistoista ilman mukana seuraavaa vedoskappaletta, paperista tai PDF-aineistoa, Marrow Oy ei vastaa aineistojen virheellisyyksistä miltään kohdin. Marrow Oy:n huomatessa, että aineistossa on virheellisyyksiä ja ne korjataan asiakkaan suostumuksella, on Marrow Oy:llä oikeus veloittaa korjaustyöstä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta.

Hinnat

Ilmoitetut hinnat ovat euroissa ja eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei toisin ole mainittu. Hinnoittelun perusteena käytetään tilauspäivänä voimassa olevaa Marrow Oy:n hinnastoa, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

Pakkaus

Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

Toimitusehto

Tavaran toimitusehto on vapaasti Marrow Oy:n varasto, ellei toisin ole sovittu. Marrow Oy voi toimittaa tavaran asiakkaalle käyttämällä omia kuljetusvaihtoehtoja tai asiakkaan haluamalla toimitustavalla. Asiakas vastaa tavaratoimituksen kuljetuskustannuksista.

Takuu

Takuuehtoina noudatetaan tuotteen valmistajan antamia takuuehtoja. Mikäli valmistaja ei anna erillisiä takuuehtoja noudatetaan seuraavia takuuehtoja:

Jos tuotteissa esiintyy materiaali- tai valmistusvikoja, se korjataan tai vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen. Takuuaika normaaleissa käyttöolosuhteissa on yksi vuotta. Takuu edellyttää käyttöohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsittelyä ja varastointia. Takuu ei koske normaalia kulumista, kuvavuotia eikä kankaita.

Toimitusaika

Toimitusaika ilmoitetaan tuotekohtaisesti marrow.fi internetsivuilla tai erikseen tarjouksessa, ellei toisin ole sovittu. Mainospainetuissa tuotteissa toimitusaika lasketaan alkamaan asiakkaan toimittaman tulostusvalmiin aineiston hyväksymisestä.

Maksuehto

Maksuaika on 10 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei ole toisin sovittu. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä on viivästyskorko 9,5%.

Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Asiakkaan on toimittaessa tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja tavara vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä viipymättä Marrow Oy:lle viimeistään 5 työpäivän kuluessa luovutuksesta. Kuljetusvahingon osalta on reklamaatio tehtävä rahtikirjaan.

Omistusoikeus

Omistusoikeus toimitettuun tuotteisiin siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Marrow Oy ei voi vaikuttaa tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Marrow Oy:n oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 30 päivää alkuperäisestä toimitusajasta, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Marrow Oy:n on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Tuotteiden valokuvat ja videot

Marrow Oy:llä on oikeus halutessaan käyttää tässä tilausvahvistuksessa mainituista tuotteista otettuja valokuvia ja videoita Marrow Oy:n omassa markkinoinnissaan. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus kieltää valokuvien ja videoiden käyttö Marrow Oy:ltä. Käyttökielto tulee ilmoittaa Marrow Oy:lle toimitetulla kirjallisella ilmoituksella.

Erimielisyydet

Sopimuksesta johtuvat riidat, joita eivät osapuolet kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

GDPR

Marrow Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä linkistä: Marrow Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.