Marrow Oy - rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Marrow Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Marrow Oy
Palopellonkatu 7
04250 Kerava

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Seppo Hyrkäs
eMail: seppo.hyrkas @ marrow.fi
Puh: 010 2928 381

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Marrow Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Marrow Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, marrow.fi verkkosivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Marrow Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Marrow Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Marrow Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yrityksen / organisaation nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja toimiala
 • Henkilön nimi, asema / titteli, vastuualue, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.
  • Tiedot, tilatuista tuotteista sekä palveluista ja niiden muutoksista.
  • Laskutustiedot
  • Toimitustiedot vastaanottajan yhteystietoineen
  • Muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten yksityishenkilön tekemän tilauksenyhteydessä antama henkilötunnus
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Marrow Oy:n verkkosivustoilla ja – palveluissa.
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Tunnukset / profiilit sosiaalisen median palveluissa.
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen.

Marrow Oy säilyttää tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tiedot voivat olla Marrow Oy:n tai toimeksiantona tämän kumppaneiden keräämiä tietoja. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Marrow Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Tiedot voivat olla myös Marrow Oy:n käytössä olevien palveluiden keräämiä. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä julkisista lähteistä, kuten asiakkaan internet sivuilta, messurekistereistä yms.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Marrow Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Marrow Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoihin on pääsy vain Marrow Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).